www.eprace.edu.pl » gleby » Położenie obiektów i metodyka badań

Położenie obiektów i metodyka badań

Badania zlokalizowano w rejonie oddziaływania Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. (51° 25 N; 21° 57 E) na glebach bielicowych [Cambik Podzol] wytworzonych z różnej miąższości piasków eolicznych zalegających na piaskach fluwioglacjalnych w podłożu. Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. znajdują się na prawym brzegu środkowej Wisły,

w północnej części miasta Puławy. Piaski tworzą ciągi form wydmowych i rozległe słabo faliste pokrywy eoliczne położone na wysokości od 120 do 130 m npm [Kowalkowski i Jedliczko, 1996]. Teren ten charakteryzuje się silnie falistym relifem wydmowym i obniżeniem poziomu wód gruntowych, a gleby wykazują niską pojemność wodną, małą zdolność retencji wód opadowych i znaczną przewiewność [Kowalkowski i in., 1999).

Badania przeprowadzono na glebach zdegradowanych siedlisk leśnych ze stref silnych (III) i średnich (II) zniszczeń lasu.

Reprezentowane były następujące obiekty z Nadleśnictwa Puławy:

P – Obręb Puławy

Leśnictwo Wronów

Strefa silnych (III) zniszczeń lasu:


Ż – Obręb Żyrzyn

Leśnictwo Zagórki

Strefa średnich (II) zniszczeń lasu:


Leśnictwo Kozi Bór

Strefa średnich (II) zniszczeń lasu:

Leśnictwo Wola Osińska

Strefa średnich (II) zniszczeń lasu:

Próbki glebowe do badań pobrano z warstwy mineralnej gleb, z dwóch głębokości 5 – 10 cm i 10 – 20 cm, jesienią 2002 roku. Charakterystykę badanych gleb podano w tabeli 1.

W próbkach glebowych oznaczono:

- zawartość mineralnych form azotu: N-NO3-kolorymetrycznie zmodyfikowaną metodą brucynową, N-NH4+ kolorymetrycznie metodą Nesslera,

- zawartość azotu ogółem metodą Kjeldahla,

- zawartość węgla organicznego ogółem metodą Tiurina w modyfikacji Simakowa,

- zawartość fosforu i potasu przyswajalnego metodą Egnera-Riehma,

- zawartość magnezu przyswajalnego metodą Schachtschabela,

- pH w H2O i 1 mol KCl potencjometrycznie przy użyciu elektrody szklanej,

- skład granulometryczny metodą areometryczną Bouyoucosa-Cassagrande w modyfikacji Prószyńskiego.

Oznaczenia powyższe wykonano według metodyki przyjętej w opracowaniach gleboznawczych [Lityński i Jurkowska 1982].

Próbki glebowe do analiz właściwości chemicznych pobierano i przechowywano zgodnie z zasadami określonymi w polskiej normie PN-ISO 1998 [Drzymała, 1998].

Uzyskane wyniki badań opracowano statystycznie, obliczając analizę wariacji z wykorzystaniem półprzedziałów ufności Tuckey’a.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.