www.eprace.edu.pl » gleby » Stwierdzenia i wnioski

Stwierdzenia i wnioski

Przeprowadzone badania pozwalają sformułować następujące stwierdzenia i wnioski:


  1. Uzyskane wyniki wskazują na procesy degradacji chemicznej badanych gleb przejawiające się stratami materii organicznej, zakłóceniami równowagi jonowej i silnym zakwaszeniem gleb leśnych.

  2. Skala degradacji gleb badanych ekosystemów leśnych uzależniona była od odległości od ZA.

  3. Stwierdzono istotne zubożenie gleb pod względem zawartości węgla organicznego i ogólnej ilości azotu w punktach pozbawionych naturalnej okrywy roślinnej, położonych najbliżej ZA.

  4. W efekcie silnego zakwaszenia badane gleby cechowały się bardzo niską zawartością przyswajalnych form fosforu.

  5. W warunkach nadal trwającej, aczkolwiek znacznie zmniejszonej emisji, ciągły dopływ do gleby związków N, a szczególnie NOx i NH3, spowodował wymycie K i Mg z gleb.

  6. Przeprowadzone badania wskazują na potrzebę kompensacyjnego nawożenia badanych gleb leśnych.

  7. Uzyskane informacje mogą być przydatne do oceny stanu środowiska glebowego w zniszczonych przez emisję azotową ekosystemach leśnych Nadleśnictwa Puławy.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.