www.eprace.edu.pl » gleby » Przegląd literatury

Przegląd literatury

W 1990 roku Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. znalazły się na liście 80–ciu przedsiębiorstw uciążliwych i degradujących środowisko, które zostały objęte szczególnym nadzorem przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska [Jedliczko 1999]. Negatywne oceny wynikły ze stanu oddziaływania ZA podczas intensywnej degradacji środowiska w okresie 1969 – 1985, w którym to czasie w Zakładach nie zbudowano żadnej instalacji dla potrzeb środowiska.

Sytuacja ta uległa całkowitej zmianie w kierunku znacznej poprawy, gdy rozpoczęto konsekwentne usuwanie wieloletnich zaniedbań poprzez realizowanie „Kompleksowego Programu zamierzeń a zakresie ochrony środowiska a Zakładach Azotowych „Puławy”S.A. na lata 1985 – 2000”. Długoletnie badania specjalistów doprowadziły do powstania m.in. roślinnej (biologicznej) oczyszczalni atmosfery i gleby [Wiatr, 1995].

Według danych ZA „Puławy” S.A. w latach 1985 – 1997 inwestycje poczynione na rzecz ochrony środowiska w znacznym stopniu ograniczyły emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Wyraźne zmniejszenie natężenia emisji gazów i imisji azotowej nastąpiło w początkach lat 90–tych (Ochrona Środowiska, 1994). Radykalne zmniejszenie emisji, a w szczególności amoniaku datuje się od 1996 roku [Kowalkowski i Jedliczko, 1996]. Emisja amoniaku w stosunku do 1985 roku została obniżona o 90%, dwutlenku siarki o 30%, tlenków azotu o 70%, pyłów dymnicowych o 80%, pyłów nawozowych o 85% [Bielińska, Domżał, 1999].

Proekologiczne działania Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. stały się podstawą do przystąpienia Zakładów, w 1999 roku, do programu warunkowego skreślenia z „Listy 80” zakładów najbardziej uciążliwych dla środowiska w skali kraju.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Azot i inne pierwiastki w glebach


Azot i inne pierwiastki w glebach w warunkach imisji azotowej


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.