www.eprace.edu.pl » gleby » Przegląd literatury » Azot i inne pierwiastki w glebach w warunkach imisji azotowej

Azot i inne pierwiastki w glebach w warunkach imisji azotowej

Według Kowalkowskiego i in. [1999] narastająca od 1965 r. imisja związków azotu do środowiska gleb rdzawych bielicowych w okolicy Puław spowodowała istotne zmiany w dynamice procesów glebowych. Badania Zakładu Gleboznawstwa i Nawożenia IBL, jak również wyniki badań J.D. Beatona i in.[1969] wskazują na intensywne przemieszczanie P, K, Ca i Mg w głąb profilu glebowego pod wpływem imitowanego azotu mineralnego. Dopływający do gleby azot amonowy wywołuje również fizyczne i fizykochemiczne zmiany w próchnicy glebowej. Na obszarach lasów sosnowych otaczających Zakłady Azotowe Puławy stwierdzono po 6 latach funkcjonowania tych zakładów [Kowalkowski i in. 1991] w odległości 200m 35 –krotnie wyższą zawartość N-NH4 w poziomie 0fh od normalnej, a w poziomie AE – 24 –krotnie wyższą. W odległości 15 km w kierunku południowo wschodnim zawartość N-NH4 była jeszcze 2 –3 krotnie wyższa niż normalna. W warunkach stałego dopływu emitowanych subsrancji w glebach kształtują się roztwory o dużych stężeniach azotu mineralnego, przy wzrastającym niedoborze innych składników pokarmowych

Wielu autorów poleca, między innymi Kowalkowski [1988], Kabata – Pendias [1989], w przypadku zachwiania równowagi jonowej pierwiastków w glebie i w roślinach stosować „prawo zwrotu” – stosując nawożenie uzupełniające. Racjonalne stosowanie nawozów mineralnych ma na celu nie tylko dostarczenie roślinom składników pokarmowych w odpowiedniej korzystnej proporcji, lecz winno się przyczynić do podnoszenia żyzności gleb.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.