www.eprace.edu.pl » gleby » Wyniki badań

Wyniki badańPodrozdzialy w tym rozdziale:


Skład granulometryczny gleb badanych obiektów


Odczyn gleb


Zawartość Corg.i N ogółem w glebie


Zawartość mineralnych form azotu ( N-NH4+ i N-NO3-) w glebie


Zawartość przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu w glebie


Graficzna interpretacja wyników


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.