www.eprace.edu.pl » gleby » Wyniki badań » Zawartość przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu w glebie

Zawartość przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu w glebie

Z danych zamieszczonych w tabeli 4 wynika, że niezwykle niski jest poziom uzupełniania z potencjalnych zasobów glebowych najważniejszych składników odżywczych: P, K i Mg w środowisku gleb, w zasięgu zniszczeń przemysłowych w Nadleśnictwie Puławy.

Tabela 5. Zawartość przyswajalnych form P, K i Mg w glebie

(mg·kg-1)

Obiekt Warstwa

(cm)

P K Mg
1 P 5 – 10 1,7 15,9 9,4
10 – 20 0,8 10,5 15,6
2 P 5 – 10 2,2 17,1 18,3
10 – 20 0,9 12,2 21,4
3 P 5 – 10 2,2 22,3 20,9
10 – 20 1,3 16,0 27,8
1 Ż 5 – 10 2,4 13,9 8,1
10 – 20 1,3 11,0 9,5
2 Ż 5 – 10 2,0 18,1 11,6
10 – 20 1,2 11,8 12,4
3 Ż 5 – 10 2,4 17,8 16,9
10 – 20 1,3 12,6 19,9
4 Ż 5 – 10 2,7 20,2 20,8
10 – 20 1,3 15,9 23,8
5 Ż 5 – 10 3,4 34,1 32,7
10 – 20 1,8 22,0 40,1

Szczegółowy opis przedstawiono w rozdziale IV.

Zasobność badanych gleb w fosfor przyswajalny jest bardzo niska i waha się w granicach: w warstwie 5-10cm od 1,7 do 3,4 mg/kg, w warstwie 10-20cm od 0,8 1,8 mg/kg. Zawartość przyswajalnych form fosforu wzrasta wraz z odległością od Zakładów Azotowych Puławy S.A. Ma to związek z silnym zakwaszeniem gleb i wiązaniem form fosforu przez rozpuszczalne formy Fe, Mn, Al, lub uwodnione tlenki Al i Fe w wyniku czego powstają nierozpuszczalne związki fosforu.

Zasobność badanych gleb w przyswajalny potas jest bardzo niska i niska waha się w granicach: w warstwie 5-10cm od 13,9 do 34,1 mg/kg, w warstwie 10-20cm od 10,5 do 22 mg/kg. Bardzo niska i niska zawartość potasu przyswajalnego w glebie spowodowana jest głównie wymywaniem z gleby.

Zasobność badanych gleb w przyswajalny magnez waha się od bardzo niskiej do średniej i jest wyższa w głębszej warstwie gleby (10-20cm). Przy odczynie kwaśnym jony Mg są z kompleksu sorpcyjnego usuwane przez jony H i łatwo wymywane przez wodę, szczególnie na glebach lekkich. Stąd w górnej warstwie profilu glebowego zawartość form przyswajalnego magnezu jest mniejsza.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.