www.eprace.edu.pl » gleby » Wyniki badań » Skład granulometryczny gleb badanych obiektów

Skład granulometryczny gleb badanych obiektów

Na badanych obszarach występują asocjacje gleb autogenicznych bielicoziemnych, wytworzonych z różnej miąższości piasków eolicznych zalegających na piaskach fluwioglacjalnych w podłożu.

Tabela 1. Skład granulometryczny gleb badanych obiektów

Obiekt Gleba Warstwa

(cm)

Zawartość frakcji (%)
1 – 0,1 0,1 – 0,2 < 0,2
1 P Rdzawa,wytworzona

z piasków luźnych

5 – 10 86,9 9,1 4,0
10 – 20 86,7 11,3 2,0
2 P Rdzawa,wytworzona

z piasków luźnych

5 – 10 83,0 12,0 5,0
10 – 20 83,6 11,4 5,0
3 P Rdzawa,wytworzona

z piasków luźnych

5 – 10 90,6 7,4 2,0
10 – 20 92,0 6,0 2,0
1 Ż Glejobielicowa

torfiasta

5 – 10 74,5 18,5 7,0
10 – 20 77,8 13,2 9,0
2 Ż Rdzawa,wytworzona

z piasków sg

5 – 10 71,6 21,4 7,0
10 – 20 80,7 14,3 5,0
3 Ż Opadowo-glejowa,

Wytworzona z pgp

5 – 10 55,3 25,7 19,0
10 – 20 57,7 25,3 17,0
4 Ż Opadowo-glejowa,

Wytworzona z pgp

5 – 10 44,2 28,2 27,0
10 – 20 43,5 29,5 27,0
5 Ż Opadowo-glejowa,

Wytworzona z pgp

5 – 10 48,5 32,5 19,0
10 – 20 49,0 35,0 16,0

Szczegółowy opis przedstawiono w rozdziale IV.

Badane gleby cechują się luźnym składem granulometrycznym (Tab. 1).

W części mineralnej gleb do głębokości 20 – 40 cm znajdują się eoliczne piaski luźne lub średnio i drobnoziarniste.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.