www.eprace.edu.pl » gleby » spis treści

Właściwości chemiczne gleb w obszarach silnie zdegradowanych siedlisk leśnych nadleśnictwa Puławy1. Wstęp2. Przegląd literatury

 2.1. Azot i inne pierwiastki w glebach

 2.2. Azot i inne pierwiastki w glebach w warunkach imisji azotowej3. Cel Pracy4. Położenie obiektów i metodyka badań5. Wyniki badań

 5.1. Skład granulometryczny gleb badanych obiektów

 5.2. Odczyn gleb

 5.3. Zawartość Corg.i N ogółem w glebie

 5.4. Zawartość mineralnych form azotu ( N-NH4+ i N-NO3-) w glebie

 5.5. Zawartość przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu w glebie

 5.6. Graficzna interpretacja wyników6. Dyskusja7. Stwierdzenia i wnioski8. Literatura9. Zdjęcia

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.