www.eprace.edu.pl » gleby » Wyniki badań » Zawartość Corg.i N ogółem w glebie

Zawartość Corg.i N ogółem w glebie

Zawartość próchnicy w glebach, przedstawiona w tabeli 1, w formie TOC była niska, z C organicznym od 0,56 do 1,16 g/kg w poszczególnych punktach badawczych. Również zasoby ogólnej ilości azotu w glebach były niskie od 0,03 do 0,09 g/kg. Istotne zubożenie gleb pod względem zawartości tych składników obserwowano w punktach pozbawionych naturalnej okrywy roślinnej, położonych najbliżej ZA. Zawartość Corg. i N ogółem w glebach była zróżnicowana w zależności od badanego ekosystemu i odległości od ZA (Tab. 3). Najmniejsze ilości tych składników stwierdzono w glebie synantropijnego ekosystemu położonego najbliżej ZA (0,5 km – obiekt 1P), a największe w glebie siedliska BMśw., w odległości 15,5 km od ZA (obiekt 4Ż). Zawartość Corg. i N ogółem w głębszej warstwie (10-20 cm) gleby była około dwukrotnie niższa niż w warstwie 5-10 cm (tab. 2).

Wartości stosunku C:N w glebach badanych siedlisk leśnych mieściły się w granicach od 10,6 do 12,9 (Tab. 3).

Tabela 3. Zawartość C organicznego ogółem i N ogółem w glebie (%)


Obiekt Warstwa C organiczny N ogółem C : N
1 P 5 – 10 1,30 0,11 11,8
10 – 20 0,65 0,06 10,8
2 P 5 – 10 1,44 0,12 12,0
10 – 20 0,76 0,06 12,7
3 P 5 – 10 1,55 0,12 12,9
10 – 20 0,88 0,08 11,0
1 Ż 5 – 10 1,75 0,14 12,5
10 – 20 0,86 0,08 10,8
2 Ż 5 – 10 1,58 0,14 11,3
10 – 20 0,76 0,07 10,8
3 Ż 5 – 10 1,70 0,14 12,1
10 – 20 0,86 0,08 10,8
4 Ż 5 – 10 1,90 0,16 11,8
10 – 20 1,04 0,09 11,6
5 Ż 5 – 10 1,66 0,14 11,8
10 – 20 0,85 0,08 10,6

Szczegółowy opis przedstawiono w rozdziale IV.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.