www.eprace.edu.pl » gleby » Wyniki badań » Zawartość mineralnych form azotu ( N-NH4+ i N-NO3-) w glebie

Zawartość mineralnych form azotu ( N-NH4+ i N-NO3-) w glebie

W glebach wszystkich obiektów zarejestrowano niską zawartość mineralnych form N-NH4+ i N-NO3- (Tab. 4), co mogło się wiązać zarówno z wymywaniem tych składników, jaki z ograniczeniem ich emisji przez ZA. Zawartość amonowej formy azotu w badanych glebach była kilkakrotnie większa niż azotanowej, co potwierdzają jednoznacznie wartości stosunku N-NH4+:N-NO3-. Wskazuje to na przewagę procesu amonifikacji i słabo zachodzący proces nitryfikacji, co uwarunkowane jest m.in. dużym zakwaszeniem gleb.

Tabela 4. Zawartość N-NH4+ i N-NO3- w glebie (mg·kg-1)

Obiekt Warstwa

(cm)

N-NH4+ N-NO3- N-NH4+ : N-NO3-
1 P 5 – 10 58,3 18,1 3,2
10 – 20 54,1 7,9 6,8
2 P 5 – 10 64,8 10,2 6,4
10 – 20 56,4 8,9 6,3
3 P 5 – 10 60,9 10,7 5,7
10 – 20 55,3 10,8 5,1
1 Ż 5 – 10 74,3 14,6 5,1
10 – 20 45,3 12,2 3,7
2 Ż 5 – 10 66,4 10,5 6,3
10 – 20 40,3 6,9 5,8
3 Ż 5 – 10 62,5 28,9 2,2
10 – 20 60,6 21,8 2,8
4 Ż 5 – 10 67,1 12,2 5,5
10 – 20 50,4 10,9 4,6
5 Ż 5 – 10 77,8 27,4 2,8

10 – 20 59,5 14,6 4,1

Szczegółowy opis przedstawiono w rozdziale IVkomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.